Dolnokubínski poslanci si zvolili členov mestskej rady

Dolný Kubín, 2. mája 2019 – Dolnokubínski poslanci mali na svojom poslednom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo koncom apríla, na stole aj voľbu členov mestskej rady. Spomedzi seba si jednomyseľne zvolili päť členov mestskej rady. Stali sa nimi Jozef David (nezávislý), Erika Foltinová (KDH), Michal Lavrík (SNS), Michal Smolka (SaS) a Peter Strežo (KDH). Šiestym členom mestskej rady sa automaticky stal zástupca primátora mesta Matúš Lakoštík (KDH).

„Mená členov mestskej rady vzišli z našej spoločnej diskusie, ktorú sme mali so všetkými poslancami ešte pred samotnou voľbou. Preto som veľmi rád, že mestská rada, ktorá je mojím poradným orgánom, je zastúpená naprieč celým spektrom poslaneckého zboru,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta.

Kandidovať vo voľbách na členov mestskej rady dolnooravskej metropoly môže podľa aktuálneho Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva (MsZ) mesta Dolný Kubín len poslanec MsZ, ktorý doručí písomne samospráve najneskôr do 15 kalendárnych dní po vyhlásení volieb členov mestskej rady svoju kandidatúru. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov MsZ. Pri jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán v MsZ.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu primátora. „Jej výhodou je, že vzhľadom k nižšiemu počtu jej členov vie veľmi operatívne reagovať a tiež sa vie pružne stretnúť v prípade potreby,“ skonštatoval Lakoštík. Postavenie a pôsobnosť mestskej rady sú určené zákonom. V rámci iniciatívnej funkcie vypracováva návrhy a podnety na riešenie závažných otázok života mesta. „Členovia mestskej rady majú v rámci výkonnej funkcie úlohu prediskutovať aj materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva. Následne k nim zaujmú stanoviská pre mestské zastupiteľstvo. Tiež môžu určiť organizačné a technické podmienky predkladaného materiálu či predkladateľovi odporučiť, aby bol materiál pred jeho predložením na zasadnutie mestského zastupiteľstva ešte prerokovaný s ďalším dotknutým odborom na úrade alebo komisiou, prípadne organizáciou,“ vysvetlil zástupca primátora.

Okrem toho sa mestská rada podieľa na kontrole plnenia uznesení MsZ a kontrolných akciách v rámci plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Mestská rada zaniká jej zrušením mestským zastupiteľstvom alebo uplynutím funkčného obdobia všetkých poslancov ako členov mestskej rady.

Text: Martin Buzna, Mesto Dolný Kubín

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*